เอกสารประกอบการสอน

หน่วยการเรียนรูที่ 1

เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ

1.1 ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน

1.2 การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบ

      เศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรูที่ 2

เรื่อง สหกรณ์

2.1 สหกรณ์

2.2 ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

      ของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรูที่ 3

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

     ดำเนินชีวิต

3.3 ปัญหาและการพัฒนาประเทศของไทย

      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรูที่ 4

เรื่อง การเงินและการคลัง

4.1 นโยบายการเงิน

4.2 นโยบายการคลัง

      ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ

4.3 ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรูที่ 5

เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

5.1 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

5.2 การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

5.3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ        

 

Visitors: 4,131