บทเรียนสำเร็จรูป

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ

1.  ความหมายของรัฐ

2.  องค์ประกอบของรัฐ

3.  ประเภทของรัฐ

4.  หน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชน

5.  หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   

เรื่อง  ระบบการเมืองการปกครองที่สำคัญ 

1.  ระบบการเมืองการปกครองที่สำคัญ

2.  การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3.  การเมืองการปกครองระบอบเผด็จการ

4. การดำเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่ภายใต้

    การปกครอง แบบต่าง ๆในสังคมไทย และ

    สังคมโลก

 
   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   

เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

    สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

    ทรงเป็นประมุข

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   

เรื่อง อำนาจอธิปไตยและการใช้อำนาจอธิปไตย

      อำนาจอธิปไตย    แบ่งเป็น

1.  อำนาจนิติบัญญัติ

2.  อำนาจบริหาร

3.  อำนาจตุลาการ

 
   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       

1. ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

3. โครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

4. สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    พุทธศักราช  2550

   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

       และสิทธิมนุษยชน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

เรื่อง มาตรการกลไกในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 
   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง การเลือกตั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

เรื่อง พรรคการเมือง

 

#1 : ครูแดง [IP: 203.113.116.xxx]
ชอบมาก

:

:


: 3,930